Carpe Diem Haiku *Pearls*

haiku_Johannes_Vermeer_(1632-1675)_-_The_Girl_With_The_Pearl_Earring

Johannes Vermeer (1632-1675) “Girl with a Pearl Earring”

* * *
the last brush stroke
broken out of the shell
one more pearl

* * *

Carpe Diem Haiku Kai