Carpe Diem Haiku *Otiosity*

* * *
empty sake bottle
on a dusty window pane
i write my haiku

* * *

Carpe Diem Haiku